Regulamin

Regulamin Strony Internetowej www.sofiia.org

Z dnia 5/07/2022r.

 1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Własność intelektualna
  8. Inne postanowienia
  9. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Strona www.sofiia.org działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sofiia.org, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.sofiia.org, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zmian.), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularze dostępne na Stronie www.sofiia.org umożliwiające Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą oraz zamówienie kontaktu ze strony Usługodawcy.
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony www.sofiia.org.
3. USŁUGODAWCA – Firma Handlowa SOFIIA Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, Woj. pomorskie, Polska; adres do doręczeń ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, Woj. pomorskie, Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000901244, NIP: 5213929449, REGON: 389013900, info@sofiia.org , tel.: +48 +48 531 005 649.
4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
7. STRONA INTERETOWA lub STRONA- zbiór dokumentów (w tym plików html) oraz plików multimedialnych dostępnych pod wspólnym adresem https: www.sofiia.org

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
2. korzystanie z Newslettera,
3. przeglądanie bazy wiedzy (treści instruktażowe w formie opisów tekstowych oraz treści multimedialnych),
4. przeglądanie produktów dostępnych w oddziałach Usługodawcy.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3. pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę, umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1. komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa obsługująca przeglądanie stron i treści w formacie HTML5,       CSS oraz odtwarzanie plików multimedialnych,
4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy nieodpłatnie zakończenie w każdej chwili korzystania z Usługi Elektronicznej.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sofiia.org , lub kliknięcie linku o treści “Wypisz z newslettera” lub podobnej treści znajdującej się w wiadomości email.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sofiia.org
2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sofiia.org korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Firmy Handlowej SOFIIA Sp. z o.o. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sofiia.org, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez jakąkolwiek osobę, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sofiia.org stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

INNE POSTANOWIENIA
1. Na żądanie Usługobiorcy Usługodawca nieodpłatnie udostępni niniejszy Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
2. Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną takich jak:

– możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
– obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
– obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
– możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, czyli oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli; – możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
3. Usługodawca informuje, że Strona w celu realizacji Usług elektronicznych korzysta z plików cookies służących min. do monitorowania aktywności Usługobiorcy w sieci i zbierania danych dotyczących adresów e-mail, rodzaju oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych, czy historii przeglądarki. Usługodawca informuje, że Usługobiorca posiada możliwość zablokowania możliwości ich tworzenia, jednak zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies w urządzeniu Usługobiorcy może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto klienta) na podstawie niniejszego Regulaminu – zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego – tj. jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeżeli zmiana Regulaminu powodowałaby wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
5. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu nastąpi zawarcie umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) – zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.sofiia.org , przy czym nie będą one w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia, które w momencie wejścia w życie zmian zostały już złożone w Sklepie Internetowym, ani na zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.